Algemene voorwaarden

INHOUDSOPGAVE

ARTIKEL 1 - Definities

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid

ARTIKEL 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

ARTIKEL 4 - Verplichtingen van de ondernemer

ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de consument

ARTIKEL 6 - Betaling

ARTIKEL 7 - Aansprakelijkheid

ARTIKEL 8 - Klachten

ARTIKEL 9 - Geschillenregeling

ARTIKEL 10 - Nakomingsgarantie

ARTIKEL 11 - Wijzigingen

ARTIKEL 12 - Afwijkingen

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden gelden de volgende definities

Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken, zich al dan niet georganiseerd heeft via een van de brancheorganisaties ANBOS, ANKO of ProVoet, en actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche;

ANBOS: Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging te Woerden;

ANKO: Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie te Huizen;

ProVoet: Brancheorganisatie voor de Pedicure ‘ProVoet’ teVeenendaal;

Consument: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van een aangesloten ondernemer in de uiterlijke verzorgingsbranche;

Overeenkomst: De overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging (mondeling en schriftelijk);

Uiterlijke verzorgingsbranche: Het kappersbedrijf, schoonheidsverzorgingsbedrijf of voetverzorgingsbedrijf;

Kappersbedrijf: het bedrijf waar het hoofdhaar van mannen, vrouwen en/of kinderen wordt geknipt of anderszins wordt behandeld, waaronder ook begrepen het leveren van een haarwerk;

Schoonheidsverzorgingsbedrijf: Het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de huid en het uiterlijk van mensen uit schoonheidsoogpunt;

Voetverzorgingsbedrijf: Het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de voet, huid en nagels van de voet, mede ter preventie van (verdere) voetproblemen;

Geschillencommissie: De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag;

Branchecodes: De codes van het schoonheidsverzorgingbedrijf, kappersbedrijf of voetverzorgingsbedrijf, respectievelijk de ‘Code van de schoonheidsspecialist’, ‘Code van de kapper’ en ‘Code van het voetverzorgingsbedrijf, dan wel een door een brancheorganisatie uitgegeven richtsnoer op hygiëne, arbeidsomstandigheden en milieu.

Arbocatalogus voor het Kappersbedrijf: De Arbocatalogus voor het Kappersbedrijf bevat praktische maatregelen, die gericht zijn op veilig en gezond werken op het gebied van onder andere allergene en fysieke belasting en Psycho Sociale Arbeidsbelasting

Wkkgz: De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg

Beroepscompententieprofiel: De beschrijving (geformaliseerd en gestandaardiseerd) van het beroep en de competenties van een vakvolwassen beroepsbeoefenaar.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van

alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de ondernemer en de

consument. Deze zijn te vinden bij:

ANBOS https://www.anbos.nl/consument

ANKO https://www.anko.nl/

ProVoet https://www.provoet.nl/.

ARTIKEL 3 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding (door de consument) van het

aanbod (van de ondernemer). Dit kan in het bedrijf plaatsvinden aan het einde

van een behandeling voor de volgende behandeling; telefonisch; via e-mail of een

online afsprakensysteem. De overeenkomst kan ook worden gesloten buiten de

verkoopruimte, bijvoorbeeld bij de consument thuis als de ondernemer ambulant

werkt.

2. Bij een op afstand, of buiten winkelruimte gesloten overeenkomst, is

artikel 6:230o, 6:230p en 6:230r van het Burgerlijk Wetboek over bedenktijd

en ontbinding van de koop van toepassing.

ARTIKEL 4 - VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER

1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden

beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig

vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.

2. De ondernemer licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling,

de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan

de behandeling. De ondernemer vraagt de consument naar informatie die relevant is

om de behandeling goed uit te kunnen voeren.

3. De ondernemer wordt geacht te werken volgens haar/zijn beste kunnen, de geldende

wet- en regelgeving, beroepscompetentieprofielen, branche specifieke normen en

richtlijnen en de laatste stand der techniek. En verstrekt op basis hiervan adviezen

en/of voert de behandeling uit. Indien noodzakelijk wordt een consument

geadviseerd om voor aanvullende behandelingen of beoordeling een andere discipline

te consulteren.

4. De ondernemer zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties

valt, zoals vastgelegd in het Beroepscompetentieprofiel.

5. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen

dient de ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij

een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.

6. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan

de klant voordat de overeenkomst tot stand komt. 

7. Voor zover van toepassing op de beroepsgroep handelt de ondernemer

overeenkomstig de op haar/hem van toepassing zijnde bepalingen volgens de Wkkgz.

8. Leveringsvoorwaarden van producten van de pedicurewebwinkel staan vermeld onder het kopje

"verzending en levering".

ARTIKEL 5 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

1. De consument dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op de

hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.

2. De consument heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en noodzakelijke

informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst

nodig heeft.

ARTIKEL 6 - BETALING

1. Betalingen aan de ondernemer dienen contant met een in Nederland algemeen

geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving

van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of

girorekening op het tijdstip van de koop, of betaling door middel van door

banken erkende vormen van elektronisch betalen.

2. Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een

vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel

van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden

gebracht.

3. In geval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te

komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.

4. Indien de consument ondanks herhaald verzoek niet uit zichzelf betaalt, komen de

kosten die de ondernemer maakt om de geldvordering te innen voor rekening van de

consument. De berekening van de hoogte van de kosten die de ondernemer in

rekening kan brengen zal plaatsvinden overeenkomstig de Wet normering

buitengerechtelijke incassokosten. Geleverde bestellingen blijven volledig in onze eigendom tot het totale

factuurbedrag is betaald.

ARTIKEL 7 - AANSPRAKELIJKHEID

1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is

van een tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst dan wel

stagiaire is toe te rekenen.

2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan

doordat de consument onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt. De

ondernemer is niet aansprakelijk als het gewenste resultaat niet haalbaar blijkt te zijn. Het risico voor schade

of vermissing tijdens transport of verzending etc. is altijd voor risico van de koper. Goederen reizen voor risico

van de koper.

3. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer

geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is

veroorzaakt.

4. Bij de aanwezigheid van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de

aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot het bedrag dat in het

desbetreffende geval uit hoofde van de gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

wordt uitbetaald.

ARTIKEL 8 - KLACHTEN

1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of

kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de ondernemer in te

dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de

bewijspositie van de consument.

2. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte regeling voor de

opvang en behandeling van klachten en behandelt een klacht overeenkomstig deze

klachtenprocedure. De ondernemer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk

herstellen binnen een redelijke termijn. Voor zover op de betreffende beroepsgroep

de Wkkgz van toepassing is, maakt een klachtenfunctionaris deel uit van de

klachtenprocedure.

3. Als de klachtenprocedure niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing

leidt, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de

Geschillencommissie.

4. De consument kan het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Dit geldt

ook indien de in lid 3 van dit artikel genoemde klachtenfunctionaris niet tot een

oplossing komt inzake een geschil tussen de ondernemer en de consument. In dit

laatste geval zal de klachtenfunctionaris de consument wijzen op de mogelijkheid

de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie.

ARTIKEL 9 - GESCHILLENREGELING

1. Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering

van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer

aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie

Europese onlineplatform voor geschilbeslechting
www.degeschillencommissie.nl

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,

indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.

3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk twaalf maanden

na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende,

schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de

Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de

ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig

wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf

weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te

kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het

geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het

voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie

geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement

wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een

vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is

bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 10 - NAKOMINGSGARANTIE

1. ANBOS, ANKO en ProVoet staan garant voor de nakoming van de bindende adviezen

door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de

verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling

herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en

het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.

2. Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend advies, wordt dit bedrag door

ANBOS, ANKO of ProVoet aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan

€ 7.500 per bindend advies, wordt de consument dit bedrag uitgekeerd en voor het

meerdere wordt de consument aangeboden zijn vordering aan ANBOS, ANKO of

ProVoet over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de betaling daarvan in

recht zal vragen ter voldoening aan de consument.

3. ANBOS, ANKO of ProVoet verschaffen geen nakomingsgarantie indien, voordat ten

behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan

aan de daartoe bepaalde formele innamenvereisten (betaling klachtengeld,

retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting),

van één van de volgende situaties sprake is:

- aan het lid is surséance van betaling verleend.

- het lid is failliet verklaard.

- de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum

waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere

datum, waarvan ANBOS, ANKO of ProVoet aannemelijk kan maken dat de

bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd zijn.

ARTIKEL 11 - WIJZIGINGEN

ANBOS, ANKO en ProVoet zullen deze algemene voorwaarden slechts wijzigen in overleg

met de Consumentenbond.

ARTIKEL 12 - AFWIJKINGEN

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele

aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en consument

worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het voordeel van de

consument zijn. 

Hier kunt u content plaatsen.

Deze tekst past u aan door erop te klikken.

Privacy Policy

Pedicure Lieselotte hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Pedicure Lieselotte houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;


  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;


  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Pedicure Lieselotte zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten, wettelijke vertegenwoordigers van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten, wettelijke vertegenwoordigers van klanten of leveranciers worden door Pedicurewebwinkel.nl en Pedicure Lieselotte verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Voetzorg verlening;

- Financiele administratie;

- Communicatie;

- Collegiaal overleg en/of een eventuele doorverwijzing

- Declaraties i.v.m. eventuele vergoeding door o.a. de zorgverzekeraar

- (wettelijke/fiscale) verplichtingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicurewebwinkel.nl en Pedicure Lieselotte de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Bedrijfsnaam, naam organisatie

- (Zakelijk) Telefoonnummer;

- (Zakelijk) E-mailadres;

- Geslacht;

- Adres;

- Postcode;

- Woonplaats;

- Geboortedatum;

- Overlijdensdatum;

- Naam huisarts en/of behandelend arts (indien noodzakelijk)

- Verzekeringsgegevens, BSN-nummer(indien noodzakelijk)

- Medische gegevens voor zover dit nodig is voor het verantwoordelijk uitvoeren van de Voetzorg

- Voor beoordeling kunnen in bepaalde situaties foto’s worden gemaakt van de voeten. Deze worden bewaard in een beveilig administratiesysteem en zijn alleen toegankelijk voor Pedicure Lieselotte

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Lieselotte opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Hiermee hebben wij de nodige afspraken om de beveiliging va uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Pedicure Lieselotte bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Pedicurewebwinkel.nl en Pedicure Lieselotte van u bewaart. Tevens kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Alle foto's gebruikt op onze website zijn met toestemming van de cliënt geplaatst.

Cookiebeleid

Cookies worden onder andere gebruikt om apps van derden weer te geven; bijvoorbeeld een webshopkeurmerk en aangepaste HTML-elementen goed weer te geven; wanneer niet alle cookies gebruikt worden kan het zijn dat bepaalde delen van de website niet of niet juist weergegeven worden. Verder wordt uw bezoek aan de website geanalyseerd op Google Analytics en zijn er advertenties geplaatst via Google Ads.

Er zijn verschillende cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van de winkel.

Vereiste/ Noodzakelijke cookies:

Naam van de cookie-----------------Functie

session_id----------------------------------------Inhoud van het winkelwagentje van de gebruiker

session_id.sig----------------------------------Validatie van de cookie „session_id“

sf-locale-------------------------------------------Taalversie van de winkel gekozen door de klant

Epagescookielawcookie------------------Cookie-instelling gekozen door de klant

                                                                (moeten alle cookies worden ingesteld of alleen de vereiste cookies?)

Shoplnit--------------------------------------------Communicatie tussen winkelwagen en bestelproces

SessionID-----------------------------------------Communicatie tussen winkelwagen en bestelproces

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Medisch Pedicure Lieselotte

Beukenhage 7

7002CG, Doetinchem

info@pedicurelieselotte.nl

Telefoonnummer +316 202 602 07 

Disclaimer

Alle informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Fouten in de gegevensverwerking kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Het is niet uit te sluiten dat (enig deel van de) informatie onvolledig en/of niet up to date is. Wij sluiten daarom iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, direct en indirect, ontstaan of voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze informatie.

Het is niet toegestaan om informatie zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden, in welke vorm dan ook.

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen worden geëxploiteerd. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites en zijn derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.   

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn