VOETZORG noodzakelijke zorg en ontspannning

 

Privacy Policy

 

Pedicure Lieselotte hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure Lieselotte houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Pedicure Lieselotte zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten, wettelijke vertegenwoordigers van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten, wettelijke vertegenwoordigers van klanten of leveranciers worden door Pedicure Lieselotte verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 

 

 • Voetzorg verlening;
 • Financiele administratie;
 • Communicatie;
 • Collegiaal overleg en/of een eventuele doorverwijzing
 • Declaraties i.v.m. eventuele vergoeding door o.a. de zorgverzekeraar
 • (wettelijke/fiscale) verplichtingen

 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

 • De overeengekomen opdracht;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Lieselotte de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Bedrijfsnaam, naam organisatie
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Overlijdensdatum;
 • Naam huisarts en/of behandelend arts (indien noodzakelijk)
 • Verzekeringsgegevens, BSN-nummer(indien noodzakelijk)
 • Medische gegevens voor zover dit nodig is voor het verantwoordelijk uitvoeren van de Voetzorg
 • Voor beoordeling kunnen in bepaalde situaties foto’s worden gemaakt van de voeten. Deze worden bewaard in een beveilig administratiesysteem en zijn alleen toegankelijk voor Pedicure Lieselotte

 

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Lieselotte opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Hiermee hebben wij de nodige afspraken om de beveiliging va uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Pedicure Lieselotte bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Pedicure Lieselotte van u bewaart. Tevens kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Pedicure Lieselotte

Beukenhage 7

7002CG, Doetinchem

info@pedicurelieselotte.nl